4. ROŻDIESTWO CHRISTOWO

Rożdiestwo Christowo anhieł proletieł.
On letieł po niebu, ludiam piesniu pieł:
Wsie ludi likujtie, siej dień torżestwujtie,
Dnieś Christowo Rożdiestwo.

Ja leczu od Boha, radost' wam prinios,
Szto w pieszczere tiemnoj rodiłsia Christos.
Skorej pospieszaj tie,
Mładienca witajtie Nowonarożdiennaho.

Pastuszki w pieszczeni preżdie wsiech priszli,
I w Jasiach na sienie Hospoda naszli.
Na koleni pali, Christu dary dali Nowonarożdiennomu.

Irod złoczestiwyj o Christie uznał
I ubit' Mładienca woinow posłał.
Wsiech dietiej ubili, mieczi pritupili,
A Christos w Jegiptie był.